Số lần bảo dưỡng và thay nhớt miễn phí

1Số lần bảo dưỡng và thay nhớt miễn phí xe Thaco Tải

 

Dòng xe

Số lần bảo dưỡng định kỳ miễn phí

Thay nhớt miễn phí

Thay lọc nhớt, lọc nhiên liệu miễn phí

 

THACO FORLAND

(4 lần) 
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 10.000
Lần 4: 20.000

Tại 1.000 km đầu tiên

Tại 1.000 km đầu tiên
(Chỉ áp dụng cho các xe sử dụng động cơ Yuchai)

 

FLD1000-_220x180.jpg

 
 
 
 

THACO TOWNER

(10 lần)  
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 10.000
Lần 4: 15.000
Lần 5: 20.000
Lần 6: 25.000
Lần 7: 30.000
Lần 8: 35.000
Lần 9: 40.000
Lần 10: 50.000

Tại 1.000 km đầu tiên

Không

 

Towner-950A-220x180-nonew.jpg

 
 
 
 

THACO OLLIN

(10 lần)  
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3:10.000
Lần 4: 15.000
Lần 5: 20.000
Lần 6:  30.000
Lần 7: 40.000
Lần 8: 60.000
Lần 9: 80.000
Lần 10: 100.000

Tại 1.000 km đầu tiên

Tại 1.000 km đầu tiên
(Chỉ áp dụng cho các xe sử dụng động cơ Yuchai)

 

Ollin-700B-200-180-nonew.jpg

 

THACO AUMARK

 

icon.jpg

 

THACO AUMAN

(10 lần)  
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 20.000
Lần 4: 40.000
Lần 5: 60.000
Lần 6: 80.000
Lần 7: 100.000
Lần 8: 120.000
Lần 9: 160.000
Lần 10: 200.000

Tại 1.000 km đầu tiên

Không

 

Auman-220x180-C3000.jpg

 

THACO AUMAN FV375 tem GTL

 

Tại 1.000 km đầu tiên

Không

 

New_Auman-220x180-FV375.jpg

 (10 lần)  

Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 20.000
Lần 4: 40.000
Lần 5: 80.000
Lần 6: 120.000
Lần 7: 160.000
Lần 8: 200.000
Lần 9: 240.000
Lần 10: 300.000
 

SƠ MI RƠ MOOC

(4 lần)
Lần 1: Tháng đầu tiên tính từ ngày mua sơ mi rơ mooc.
Lần 2: Trong tháng thứ 2 tính từ ngày mua sơ mi rơ mooc.
Lần 3: Trong tháng thứ 12 tính từ ngày mua sơ mi rơ mooc.
Lần 4: Trong tháng thứ 24 tính từ ngày mua sơ mi rơ mooc.

Không

Không

 

icon_5.png

 
 
 
 

THACO FRONTIER

(10 lần)  
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 10.000
Lần 4: 15.000
Lần 5: 20.000
Lần 6: 25.000
Lần 7: 30.000
Lần 8: 35.000
Lần 9: 40.000
Lần 10: 50.000

Tại 1.000 km đầu tiên

Không

 

icon_frontier140.png

 
 
 
 

THACO HYUNDAI

(10 lần)  
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3:10.000
Lần 4: 15.000
Lần 5: 20.000
Lần 6:  30.000
Lần 7: 40.000
Lần 8: 60.000
Lần 9: 80.000
Lần 10: 100.000

Tại 1.000 km đầu tiên

Không

 

2. Số lần bảo dưỡng và thay nhớt miễn phí xe Thaco Bus

Dòng xe

Số lần bảo dưỡng định kỳ miễn phí: 3 lần

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Mini Bus

5.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay nhớt máy
- Miễn phí thay lọc nhớt

15.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay lọc nhớt

25.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay lọc nhớt

Bus Fuso

5.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay nhớt máy
- Miễn phí thay lọc nhớt

15.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay lọc nhớt

25.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay lọc nhớt

Bus ghế ngồi

5.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay nhớt máy
- Miễn phí thay lọc nhớt

15.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay lọc nhớt

25.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay lọc nhớt

Bus giường nằm

5.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay nhớt máy
- Miễn phí thay lọc nhớt

20.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay lọc nhớt

35.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay lọc nhớt

City Bus

5.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay nhớt máy
- Miễn phí thay lọc nhớt

20.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay lọc nhớt

35.000 km:
- Kiểm tra xe theo danh mục
- Miễn phí thay lọc nhớt

Top

   (0)